Αποτέλεσμα εικόνας για research committee  Πρόσκληση Υποβολής Εργασιών


Η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου καλεί όσους ενδιαφέρονται, να υποβάλουν

  • εισηγήσεις με βάση τις τρεις (3) κατηγορίες που περιγράφονται παρακάτω. Όλες οι εργασίες θα πρέπει να είναι γραμμένες στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά.
  • προτάσεις για την οργάνωση επιμορφωτικών δράσεων με βάση τις δύο (2) κατηγορίες που περιγράφονται παρακάτω.

Όλες οι εργασίες θα κριθούν με το σύστημα διπλής ανώνυμης κρίσης και οι εργασίες που θα γίνουν δεκτές για παρουσίαση θα δημοσιευτούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου.

 

folderKατηγορίες Eργασιών-Eισηγήσεων


A. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Στο Συνέδριο μπορούν να υποβληθούν οι ακόλουθες κατηγορίες εργασιών-εισηγήσεων. Το κείμενο της εισήγησης δε θα πρέπει να ξεπερνά το μέγιστο αριθμό σελίδων που αντιστοιχεί σε κάθε κατηγορία εισήγησης, δηλαδή:

1. Ερευνητικές Εργασίες (ολοκληρωμένες πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες και μελέτες): 12 σελίδες.

2. Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις (εργασίες που παρουσιάζουν επιστημονικά τεκμηριωμένες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που ενσωματώνουν ΤΠΕ και οι οποίες έχουν εφαρμοστεί σε πραγματικές συνθήκες και αποτιμηθεί ως προς την εκπαιδευτική τους αξία): 10 σελίδες.

3. Αναρτήσεις σε μορφή Αφίσας: Υποψήφιοι διδάκτορες μπορούν να παρουσιάσουν το σχέδιο της διατριβής τους καθώς και ερευνητές και εκπαιδευτικοί να συζητήσουν ιδέες που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο με μέλη της επιστημονικής κοινότητας: 6 σελίδες.

 

Β. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Συνεδρίες στρογγυλής τράπεζας: Προτείνεται η οργάνωση ανοιχτών συζητήσεων γύρω από ένα ειδικό θέμα, το οποίο ενδιαφέρει ευρύτερα την επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα των ΤΠΕ, είναι επίκαιρο, καινοτομικό ή προκαλεί διαφορετικές και αντικρουόμενες απόψεις. Προβλεπόμενη μέγιστη διάρκεια συνεδρίας 90 λεπτά. Για να δοθεί στη συνεδρία έμφαση στη συμμετοχή των συνέδρων, κάθε στρογγυλή τράπεζα προτείνεται να περιλαμβάνει το πολύ πέντε (5) εισηγητές. Η πρόταση θα περιλαμβάνει το θέμα και την τεκμηρίωσή του, τους εισηγητές και σύντομη περιγραφή των παρεμβάσεών τους: 6 σελίδες.

Επιμορφωτικά Εργαστήρια: Επιμόρφωση σε ψηφιακά περιβάλλοντα - προϊόντα (κατά προτίμηση ΕΛ/ΛΑΚ) που ενδιαφέρουν εκπαιδευτικούς και ερευνητές. Η πρόταση θα περιλαμβάνει το σκοπό του εργαστηρίου, το ψηφιακό περιβάλλον/προϊόν και την εκπαιδευτική του προστιθέμενη αξία, το κοινό στο οποίο απευθύνεται, την οργάνωσή του: 6 σελίδες.

Αποτέλεσμα εικόνας για 12 december Υποβολή Εργασιών


Όλες οι εργασίες θα πρέπει να είναι σε μορφή MS Word (docx). Καθώς υποβάλλονται για τυφλή κρίση, οι συγγραφείς θα πρέπει να απομακρύνουν από το κείμενο κάθε σχετική πληροφορία (όνομα, θέση, πανεπιστήμιο κ.λπ.) πριν την υποβολή της εργασίας τους στο σύστημα. Κάθε πληροφορία που αφορά στους συγγραφείς θα προστεθεί κατά την τελική υποβολή των εργασιών που θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο.

Οι εργασίες θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος EasyChair στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://easychair.org/conferences/?conf=etpe2017 όπου χρειάζεται να δηλωθεί και η θεματική ενότητα στην οποία ανήκουν.

Οι εργασίες θα πρέπει να διαμορφωθούν με βάση το υπόδειγμα εργασιών του Συνεδρίου.

Το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής θα ανοίξει στις 7 Νοεμβρίου 2016.

Για τυχόν προβλήματα κατά την ηλεκτρονική υποβολή εργασιών μπορείτε να απευθύνεστε στην διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  (Θέμα: Υποβολή Εργασίας - 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο).

Σημειώνεται ότι δεν θα γίνονται αποδεκτές εργασίες που υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 Υποβολή Τελικών Εργασιών


Για την προετοιμασία της τελικής εργασίας τους οι συγγραφείς θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν ΑΥΣΤΗΡΑ το υπόδειγμα εργασιών για τα πρακτικά του Συνεδρίου και τηρώντας το όριο σελίδων που προτείνεται σε κάθε κατηγορία. 

Η υποβολή των τελικών εργασιών γίνεται μέσω του συστήματος EasyChair επιλέγοντας

My Submissions -> Επιλογή της Εργασίας και στη συνέχεια επιλογή Submit new version

όπου θα πρέπει να ανανεωθεί το αρχείο της εργασίας με το τελικό αρχείο.

Οι εργασίες θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να διαμορφωθούν με βάση το υπόδειγμα εργασιών του Συνεδρίου προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά.

 

 

Back To Top