Υποβολή Τελικών Εργασιών


Για την προετοιμασία της τελικής εργασίας τους οι συγγραφείς θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν ΑΥΣΤΗΡΑ το υπόδειγμα εργασιών για τα πρακτικά του Συνεδρίου και τηρώντας το όριο σελίδων που προτείνεται σε κάθε κατηγορία. 

Η υποβολή των τελικών εργασιών γίνεται μέσω του συστήματος EasyChair επιλέγοντας

My Submissions -> Επιλογή της Εργασίας και στη συνέχεια επιλογή Submit new version

όπου θα πρέπει να ανανεωθεί το αρχείο της εργασίας με το τελικό αρχείο.

Οι εργασίες θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να διαμορφωθούν με βάση το υπόδειγμα εργασιών του Συνεδρίου προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά.