Στη θεματική περιοχή μπορούν να υποβληθούν ερευνητικές εργασίες από υποψήφιους διδάκτορες στο πεδίο των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση και τη Μάθηση.  Οι εργασίες που υποβάλλονται στη θεματική παρουσιάζουν την ερευνητική δουλειά υποψηφίων διδακτόρων, κατά προτίμηση σε ένα πρώιμο στάδιο (πχ. βιβλιογραφική επισκόπηση, σχεδιασμός έρευνας, αρχικά ή πιλοτικά αποτελέσματα, πρώτα συμπεράσματα). Βασικός στόχος της θεματικής είναι να δοθεί βήμα στους υποψήφιους διδάκτορες να παρουσιάσουν το αντικείμενο της έρευνάς τους και να υπάρξει αλληλεπίδραση και ανατροφοδότηση ιδεών, προτάσεις βελτίωσης, ενημέρωση για την έρευνα που διεξάγεται στο χώρο σε Πανελλήνιο και διεθνές επίπεδο. Στόχο επίσης αποτελεί και η πιθανή ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των υποψηφίων διδακτόρων και άλλων συναδέλφων οι οποίοι ασχολούνται ερευνητικά στο αντικείμενο αυτό. Ενδιαφερόμενοι να ξεκινήσουν διδακτορική διατριβή είναι επίσης ευπρόσδεκτοι στο ακροατήριο και μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία έναρξης και ολοκλήρωσης μιας διδακτορικής διατριβής.

Συνιστάται, για την υποβολή της εργασίας τους, οι υποψήφιοι διδάκτορες να συνεργαστούν με τον επιβλέποντα καθηγητής τους, ο/η οποίος/α είναι θετικό να παρίσταται στη συνεδρία. Το κείμενο της εισήγησης ακολουθεί τη δομή μίας ερευνητικής εργασίας και ουσιαστικά αποτελεί μια εκτεταμένη περίληψη της μέχρι τώρα πορείας της διδακτορικής διατριβής και δεν θα πρέπει να ξεπερνά το μέγιστο αριθμό σελίδων που αντιστοιχεί και σε κάθε άλλη κατηγορία εισήγησης, δηλαδή τις 12 σελίδες.

Στη δεύτερη θεματική περιοχή (ΘΠ2) καλούνται έμπειροι ερευνητές και εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων να παρουσιάσουν καθοδηγητικού χαρακτήρα, αποτελεσματικές και αποδοτικές πρακτικές για την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Στη ΘΠ2 εντάσσονται κυρίως, μελέτες περίπτωσης ή δοκιμασμένα σχέδια διδακτικών σεναρίων, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν δείγματα καλών ή βέλτιστων πρακτικών για την αξιοποίηση των ψηφιακών. Ειδικότερα οι εργασίες της ΘΠ2 αφορούν, σε καινοτόμες, προ-σχεδιασμένες και θεωρητικά τεκμηριωμένες διδακτικές/μαθησιακές παρεμβάσεις, οι οποίες στηρίζονται σε ψηφιακές τεχνολογίες και μπορούν να αποτελέσουν πρότυπα για προβληματισμό, υιοθέτηση, διασκευή και υλοποίηση από άλλες και άλλους εκπαιδευτικούς.

Η ΘΠ2 σκοπεύει να συγκεντρώσει καταγραφές εμπειρικών μελετών που απαντούν στο ερώτημα: «πώς μπορώ να εντάξω τις ψηφιακές τεχνολογίες στην καθημερινή μου διδακτική πρακτική για να προκαλέσω και να βελτιώσω τη μάθηση των μαθητών/τριών». Ειδικότερα στους στόχους της ΘΠ2 περιλαμβάνονται, η ανταλλαγή εμπειρικής γνώσης και ικανοτήτων στο πεδίο της αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών σε ρεαλιστικές εκπαιδευτικές συνθήκες, η εξέταση πρακτικών εφαρμογών των αναδυόμενων ψηφιακών τεχνολογιών και των αντίστοιχων παιδαγωγικών μοντέλων που μπορούν να τις υποστηρίξουν, η ανακάλυψη νέων ευκαιριών και δυνατοτήτων για πρακτική αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδασκαλία και τη μάθηση, η ανάδειξη τρόπων αντιμετώπισης της διεπιστημονικής φύσης του ζητήματος της αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πράξη, και η περαιτέρω διευκόλυνση της διάδοσης των καλών πρακτικών στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Ο Ιστός 2.0 ενισχύει την ενεργητική και δημιουργική συμμετοχή και διασύνδεση των μαθητών σε ομαδικές ή μαζικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, προωθεί τη δημιουργία, το διαμοιρασμό και την εύκολη επανασύνθεση εκπαιδευτικού μικρο-περιεχομένου από τους διδάσκοντες και επιτρέπει το σχεδιασμό και την υλοποίηση αυθεντικών εκπαιδευτικών σεναρίων που ξεπερνούν τα φυσικά όρια μιας τάξης.

Σκοπός αυτής της θεματικής ενότητας είναι η παρουσίαση τεχνολογιών και εφαρμογών του Ιστού 2.0 καθώς και η συζήτηση και ανάδειξη πτυχών του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και αξιοποίησης του Ιστού 2.0 στην εκπαιδευτική πρακτική. Αναμένεται να παρουσιαστούν ερευνητικές εργασίες, εκπαιδευτικές παρεμβάσεις και τεχνολογικές καινοτομίες που αφορούν στα τεχνικά και παιδαγωγικά χαρακτηριστικά του Ιστού 2.0, στην ανάδειξη ζητημάτων εκπαιδευτικού-διδακτικού σχεδιασμού και σε παραδείγματα καλών εκπαιδευτικών πρακτικών και μαθησιακών δραστηριοτήτων με εργαλεία του Ιστού 2.0.

Ενδεικτικοί θεματικοί άξονες είναι οι εξής:

 • Οι τεχνολογίες Ιστού 2.0 στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
 • Οι τεχνολογίες Ιστού 2.0 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 • Οι τεχνολογίες Ιστού 2.0 στη τριτοβάθμια εκπαίδευση
 • Ζητήματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού και νέες εκπαιδευτικές θεωρίες
 • Συνεργατική μάθηση και εργαλεία Ιστού 2.0
 • Ανάπτυξη και διαμοίραση εκπαιδευτικού υλικού με τεχνολογίες ιστού 2.0
 • Κοινωνικά δίκτυα και διαμοίραση γνώσης
 • Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με εργαλεία Ιστού 2.0
 • Υποστήριξη της διαδικασίας της αξιολόγησης με εργαλεία Ιστού 2.0
 • Φάκελος Μαθητή (e-portofolio) και εργαλεία Ιστού 2.0
 • Ιστοεξερευνήσεις
 • Wikipedia και εκπαιδευτικές εφαρμογές
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση project με εργαλεία Ιστού 2.0
 • Πρότυπα και αξιολόγηση εκπαιδευτικών εφαρμογών ιστού 2.0
 • Ιστός 2.0 και επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
 • Διαφαινόμενες εξελίξεις και προοπτικές

Tα τελευταία χρόνια έχει διεθνώς αναγνωριστεί η προστιθέμενη αξία της ελεύθερης πρόσβασης, του διαμοιρασμού και της επαναχρησιμοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου. Σε αυτήν την κατεύθυνση, στη χώρα μας αναπτύχθηκαν το προηγούμενο διάστημα πρωτοβουλίες όπως το Φωτόδεντρο, ο Αίσωπος, τα Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα. Επίσης, έχουν παρουσιαστεί αρκετές ανοικτές τεχνολογίες και αρκετές από αυτές έχουν αξιοποιηθεί σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, είτε ως εργαλεία μάθησης είτε ως εργαλεία δημιουργίας μαθησιακού περιεχομένου.

Βασικός σκοπός της θεματικής ενότητας είναι η γνωριμία και η προώθηση του ανοικτού περιεχομένου και των ανοικτών τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία και τη διδακτική πρακτική, καθώς και η  ανάπτυξη του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση και στην ελληνική επιστημονική κοινότητα ώστε να αξιοποιηθεί κριτικά και δημιουργικά σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Επίσης, προσκαλούνται εργασίες που αφορούν (α) στην σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση ψηφιακών συστημάτων που υποστηρίζουν την ανοιχτή πρόσβαση σε ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και εκπαιδευτικές πρακτικές καθώς και στην (β) στην αξιοποίησή τους στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική.

Τέλος, η συγκεκριμένη θεματική ενότητα αφορά θέματα που σχετίζονται με τα ανοικτά μαθήματα (opencourses) και συγγράμματα και Μαζικά Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα (MassiveOpenOnlineCourses, MOOCs). Ενδεικτικά θέματα είναι η επίδραση τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και την μάθηση, προβλήματα όπως η αξιολόγηση και η πιστοποίηση των εκπαιδευόμενων σε ανοικτά μαθήματα αλλά και η τεχνολογική υποστήριξη για την δημιουργία ανοικτών μαθημάτων.

Ενδεικτικοί θεματικοί άξονες είναι οι παρακάτω:

 • Θεωρητικό πλαίσιο για την αξιοποίηση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών με χρήση ΕΛ/ΛΑΚ
 • Μοντέλα και πρακτικές ενσωμάτωσης του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαιδευτική διαδικασία
 • Η διδασκαλία της Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με ΕΛ/ΛΑΚ
 • Μέθοδοι αξιολόγησης εκπαιδευομένων σε ανοικτά μαθήματα/MOOCs
 • Πιστοποίηση σε ανοικτά μαθήματα/MOOCs
 • Τεχνολογική υποστήριξη για την δημιουργία και διάθεση MOOCs
 • Μελέτες περίπτωσης για την επίδραση των MOOCs
 • Καλές πρακτικές εφαρμογής ανοικτών μαθημάτων και συγγραμμάτων
 • Καλές πρακτικές σχεδιασμού και αξιοποίησης ανοιχτών ψηφιακών αποθετηρίων εκπαιδευτικού περιεχομένου

Μία σημαντική πρόκληση που θέτει το Διαδίκτυο στην εκπαιδευτική και ερευνητική κοινότητα αφορά στην ανάπτυξη και αξιοποίηση εκπαιδευτικών περιβαλλόντων που εμπλέκουν ενεργά τους εκπαιδευόμενους στη μαθησιακή διαδικασία διευρύνοντας τους ορίζοντες της τάξης πέρα από χωροχρονικούς περιορισμούς, και τα οποία είτε (α) προωθούν το μοντέλο της συνεργατικής μάθησης, της εξατομικευμένης ή διαφοροποιημένης διδασκαλίας, και παρέχουν τα κατάλληλα εργαλεία για την υποστήριξη της αλληλεπίδρασης καθώς και την ανάπτυξη και παροχή καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού, είτε (β) υποστηρίζουν εκπαιδευτικούς στο σχεδιασμό μαθημάτων με βάση σύγχρονες θεωρίες διδασκαλίας και μάθησης.

Σε αυτές τις κατηγορίες εκπαιδευτικών περιβαλλόντων ανήκουν:

 • Συνεργατικά Περιβάλλοντα Μάθησης (CollaborativeLearningEnvironments) τα οποία είναι τεχνολογικά περιβάλλοντα που σχεδιάζονται ώστε να υποστηρίξουν τους μαθητές και εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται σε δραστηριότητες ομαδο-συνεργατικής μάθησης είτε μέσα στην τάξη είτε από απόσταση,
 • Προσαρμοστικά Περιβάλλοντα Μάθησης (AdaptiveLearningEnvironments) τα οποία είναι τεχνολογικά περιβάλλοντα που σχεδιάζονται ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες ενός ετερογενούς κοινού λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των εκπαιδευόμενων σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο,
 • Συστήματα η-μάθησης (Course/learningManagementSystems, e-learningplatforms) τα οποία είναι τεχνολογικά περιβάλλοντα που υποστηρίζουν ασύγχρονη ή/και σύγχρονη αλληλεπίδραση καθώς και την παροχή εκπαιδευτικού περιεχομένου,
 • Συστήματα που υποστηρίζουν το μαθησιακό σχεδιασμό (learningdesign) εκπαιδευτικών σεναρίων παρέχοντας εργαλεία αναστοχασμού σχετικά με το είδος των δραστηριοτήτων που μπορεί να περιλαμβάνει, το χρονισμό, την κοινωνική ενορχήστρωσή του, τη στοχοθεσία του, κ.λπ. και επιτρέποντας παράλληλα το σχεδιασμό τους.

Η Θεματική αυτή Περιοχή θα επιχειρήσει να αναδείξει σύγχρονες εξελίξεις και τάσεις αναφορικά με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη τέτοιων εκπαιδευτικών περιβαλλόντων καθώς και με καινοτόμες πρακτικές αξιοποίησής τους όπως η αντεστραμμένη τάξη (flippedclassroom).

Σκοπός αυτής της Θεματικής Ενότητας είναι η παρουσίαση καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών που αφορούν στην αξιοποίηση της Ψηφιακής Αφήγησης στην Εκπαίδευση ως εκπαιδευτικό εργαλείο και ως διαθεματική προσέγγιση. Επιπλέον η Ενότητα αφορά τη μελέτη-παρουσίαση εξειδικευμένων εργαλείων και καινοτόμων ιδεών που εμπλέκουν ΤΠΕ και αφηγηματικές προσεγγίσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη της Ψηφιακής Αφήγησης μέσα από ένα καλλιτεχνικό πρίσμα. Επιπλέον, το τελευταίο διάστημα εμφανίζονται βιβλιογραφικά μελέτες περίπτωσης που αξιοποιούν σύγχρονα τεχνολογικά μέσα όπως επαυξημένη πραγματικότητα, απτικές διεπαφές, εικονικοί κόσμοι, κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, η Ενότητα εστιάζει σε πρακτικές εφαρμογές του είδους, αλλά και στη θεωρητική υποστήριξη-τεκμηρίωση αυτών, ώστε ο ενεργός εκπαιδευτικός που θέλει να πειραματιστεί με τις προσεγγίσεις αυτές στην τάξη του να γνωρίσει το απαραίτητο θεωρητικό και γνωστικό υπόβαθρο.

Οι προτεινόμενοι θεματικοί άξονες είναι οι ακόλουθοι, χωρίς φυσικά να είναι απολύτως περιοριστικοί:

 • Εφαρμογές της Ψηφιακής Αφήγησης στη διδασκαλία διαφόρων γνωστικών αντικειμένων
 • Η Ψηφιακή Αφήγηση ως εργαλείο διδασκαλίας και διατήρησης πολιτιστικών και πολιτισμικών στοιχείων
 • Αφηγηματικές προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση
 • Ψηφιακή Αφήγηση και σχεδιασμός παιχνιδιών
 • Πολυμεσική και διαμεσική αφήγηση
 • Η Ψηφιακή Αφήγηση ως μέσω εξωτερίκευσης και καλλιτεχνικής έκφρασης
 • Εικονικές περιηγήσεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
 • Εργαλεία Ψηφιακής Αφήγησης για την Εκπαίδευση
 • Ψηφιακή Αφήγηση και Ειδική Αγωγή
 • Ψηφιακή Αφήγηση και Ubiquitous Computing
 • Tangible digital narratives
 • Επαυξημένη Πραγματικότητα και Αφηγηματικές προσεγγίσεις

Η Θεματική Ενότητα καλωσορίζει όλες τις εργασίες, θεωρητικές ή πρακτικές που εμπίπτουν στους παραπάνω ή σε παρεμφερείς άξονες και αποσκοπεί στη συγκέντρωση των καλύτερων για το σχηματισμό ενός συλλογικού τόμου ή/και ενός ειδικού τεύχους σε επιστημονικό περιοδικό.

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας οι οποίες έχουν επιδράσει καταλυτικά σε μια σειρά από  τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας έχουν επίσης θετική επίδραση και στην εκπαίδευση και ειδικότερα μέσω της ανάπτυξης και χρήσης των ψηφιακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών. Τα ψηφιακά παιχνίδια αποτελούν μια από τις τεχνολογίες αιχμής που είναι εξαιρετικά δημοφιλή στους νέους. Τα ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια (ΨΕΠ)  αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας πολλών παιδιών και εφήβων στοιχείο που  τα καθιστά σημαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο. Η χρήση κατάλληλα σχεδιασμένων ΨΕΠ στην εκπαιδευτική διαδικασία προέκυψε από την ανάγκη ανάπτυξης εκπαιδευτικών πρακτικών που να  κινητοποιούν και να δεσμεύουν τους μαθητές. Τα ΨΕΠ υπάρχουν ‘παντού’ και μπορούν δυνητικά να αυξήσουν το ενδιαφέρον και την κινητοποίηση των μαθητών αποτελώντας ένα κατάλληλο και μοναδικό πλαίσιο το οποίο προσφέρει ένα ελκυστικότερο εκπαιδευτικό περιβάλλον -σε σύγκριση με άλλα μέσα-για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας.

Όπως προκύπτει από τη βιβλιογραφία, τα ΨΕΠ μπορούν να συνεισφέρουν καθοριστικά στη μαθησιακή διαδικασία καθώς : (α) οριοθετούν τον μαθητή ως ενεργό υποκείμενο αντί σε παθητικό δέκτη παρακολούθησης πληροφοριών, (β) παρέχουν ισχυρά εσωτερικά κίνητρα για συμμετοχή στη μάθησή του,  (γ) υποστηρίζουν πολλαπλά στυλ μάθησης και δεξιοτήτων, (δ)  ενισχύουν γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες απαραίτητες για την κοινωνία του 21ου αιώνα (όπως πχ. δεξιότητες επίλυσης προβλήματος και ομαδοσυνεργατικής εργασίας), (ε) παρέχουν ένα κατάλληλο πλαίσιο αλληλεπίδρασης και λήψης αποφάσεων και (στ) ενσωματώνουν πολλές διαφορετικές αρχές μάθησης

Πιο συγκεκριμένα, η εξάπλωση της χρήσης των ΨΕΠ στην εκπαίδευση οφείλεται σε τρεις κυρίως λόγους:

 • στην ένταση της παρακίνησης και της δέσμευσης που μπορούν να προκαλέσουν τα κατάλληλα σχεδιασμένα εκπαιδευτικά ψηφιακά παιχνίδια σε συνδυασμό με κατάλληλες  εκπαιδευτικές πρακτικές, ώστε να υποστηριχθεί η μάθηση σε ένα ευχάριστο πλαίσιο το οποίο δύναται να θέσει το μαθητή σε κατάσταση ‘ροής’ όπου αυτός απορροφάται από τη διαδικασία της εμπλοκής του στο μαθησιακό παιχνίδι.
 • στη μετακίνηση από το παραδοσιακό μοντέλο -το οποίο δίνει έμφαση στη διδασκαλία- στο μαθητοκεντρικό μοντέλο, το οποίο δίνει  έμφαση στην ενεργητική, προσωποποιημένη, συμμετοχική και κατασκευαστική μάθηση. Τα κατάλληλα σχεδιασμένα εκπαιδευτικά παιχνίδια μπορούν να καταστούν αποτελεσματικά μαθησιακά περιβάλλοντα από την αλληλεπίδραση με τα οποία ο μαθητής μαθαίνει ‘κάνοντας’, κατασκευάζοντας τη γνώση του με το δικό του τρόπο, μέσα από μια δυναμική αλληλεπίδραση με τα παρεχόμενα εργαλεία.  
 • στα εμπειρικά δεδομένα που προκύπτουν από πλήθος εκπαιδευτικών ερευνών και συνιστούν ότι τα παιχνίδια έχουν μαθησιακό δυναμικό ώστε να αποτελέσουν ισχυρά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την /ενθάρρυνση της μάθησης και την κατανόηση σύνθετων εννοιών σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα.

Με βάση σειρά ερευνών στην Ελλάδα αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, γίνεται φανερό το ότι τα ΨΕΠ ανοίγουν νέες προοπτικές  για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Οι προοπτικές αυτές αποτελούν το αντικείμενο εστίασης της θεματικής ενότητας ‘Αξιοποίηση Ψηφιακών Παιχνιδιών στην Εκπαίδευση’.

Στόχος της θεματικής ενότητας είναι να δώσει την ευκαιρία σε ερευνητικές ομάδες, μεμονωμένους ερευνητές, εκπαιδευτικούς και φοιτητές που ενδιαφέρονται για θέματα που αφορούν τα ΨΕΠ να μοιραστούν σκέψεις και έρευνες που είτε έχουν τελειώσει είτε βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ενδεικτικοί θεματικοί άξονες:

 • Παιδαγωγικά θέματα που σχετίζονται με τη χρήση των ΨΕΠ
 • Διδακτικές προσεγγίσεις/Καλές πρακτικές στη χρήση ΨΕΠ 
 • Εμπειρικές μελέτες σχετικά με τα ΨΕΠ
 • Αντιλήψεις μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων για τα ΨΕΠ
 • Διδακτική αξιοποίηση ψηφιακών παιχνιδιών που δεν έχουν σχεδιαστεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς
 • Δημιουργία ψηφιακών παιχνιδιών από τους μαθητές
 • Σχεδίαση ΨΕΠ – Αρχές και μοντέλα
 • Ανάπτυξη ΨΕΠ - Τεχνολογία και υλοποίηση
 • Τύποι εκπαιδευτικών ΨΕΠ

Ελπίζουμε ότι η θεματική αυτή περιοχή θα αποτελέσει έναν τόπο συνάντησης και επικοινωνίας για εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων και οργάνωση πιθανών συνεργασιών, εκπαιδευτικών, ερευνητών, φοιτητών, επαγγελματιών, και γενικότερα όλων όσοι ενδιαφέρονται για κάποιον από τους παραπάνω θεματικούς άξονες. Για το σκοπό αυτό, προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν εργασίες σχετικές με έναν από τους παραπάνω άξονες ή να προτείνουν μια νέα θεματική προσέγγιση σχετικά με τα ΨΕΠ.

Η εκπαιδευτική ρομποτική συνιστά ένα ιδιαίτερο πεδίο της εκπαιδευτικής τεχνολογίας με σημαντική ιστορία που ξεκινά ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 στο εκπαιδευτικό πλαίσιο του κατασκευαστικού εποικοδομισμού (constructionism) όπως αναπτύχθηκε από τον Papert και τους συνεργάτες του. Από τεχνική άποψη η ρομποτική κάνει ευρέως χρήση των αρχών της τεχνικής νοημοσύνης (προγραμματισμός ρομπότ) και των αρχών του σχεδιασμού και κατασκευής μοντέλων (κατασκευή ρομπότ).

Η εκπαιδευτική ρομποτική, ως ιδιαίτερο αντικείμενο της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, συγκεντρώνει όλη εκείνη την προβληματική που μελετά την κατασκευή και τον προγραμματισμό ρομποτικών συστημάτων θεωρώντας τα ως εκπαιδευτικά εργαλεία ικανά να οδηγήσουν στην ανάπτυξη γνωστικών ικανοτήτων υψηλού επιπέδου. Η εκπαιδευτική ρομποτική υπηρετεί αποτελεσματικά μία σύγχρονη διδακτική προσέγγιση στη μάθηση η οποία συνδυάζει στοιχεία ποικίλων γνωστικών περιοχών (Μαθηματικά, Φυσική, Τεχνολογία, Προγραμματισμός) στη λύση συγκεκριμένων πραγματικών προβλημάτων. Δημιουργεί ένα περιβάλλον ενεργής εμπλοκής των μαθητών το οποίο καλλιεργεί την έκφραση και τη δημιουργικότητα, τη συνεργατική μάθηση και τη διαθεματική προσέγγιση στη μάθηση. Η εκπαιδευτική ρομποτική απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες μαθητών, από παιδιά του Νηπιαγωγείου έως και μαθητές Λυκείου, και εφαρμόζεται σε ποικίλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα: ανάπτυξη ατομικών ή ομαδικών συνθετικών εργασιών, διδασκαλία εννοιών στα πλαίσια του αναλυτικού προγράμματος, ομίλων απασχόλησης και εκπαίδευσης εκτός αναλυτικού προγράμματος. Επιπροσθέτως, οι τεχνολογίες που είναι διαθέσιμες σήμερα έχουν ευρύ φάσμα εφαρμογών και δυνατότητες συνεργασίας με ποικίλα λογισμικά και συσκευές.

Η παρούσα θεματική στοχεύει να συγκεντρώσει εργασίες εκπαιδευτικών, σπουδαστών και ερευνητών που διαπραγματεύονται (α) το θεωρητικό πλαίσιο της εφαρμογής αυτών των τεχνολογιών (εκπαιδευτική προσέγγιση, πλαίσιο οργάνωσης και εφαρμογής, τεκμηρίωση κλπ.) (β) σχετικές ερευνητικές εργασίες (ένταξη στο αναλυτικό πρόγραμμα, μαθησιακά αποτελέσματα, εργαλεία παρατήρησης και ανάλυσης κλπ.), (γ) Πρότυπες εφαρμογές και σχεδιαστικές προτάσεις υλικού και λογισμικού ρομποτικής (π.χ. προγραμματιζόμενα ρομπότ τύπου Bee-Bot και Probot, Thymio, Lego Wedo, Lego Mindstorms, κλπ.) αλλά και τεχνολογιών ελέγχου (π.χ. πλατφόρμα Arduino), (δ) καλές πρακτικές με στοιχεία από την εφαρμογή τους (αναλυτικά προγράμματα, επίδειξη κατασκευών, υποστήριξη μαθητών, αποτελέσματα, κλπ) και (ε) επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την υποστήριξη μαθημάτων εκπαιδευτικής ρομποτικής.

Η ταχεία ανάπτυξη των ΤΠΕ καθώς και άλλες εφαρμοσμένες πτυχές της τεχνολογίας έχουν επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική. Προς την κατεύθυνση αυτή, προκύπτουν αρκετές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις στον ψηφιοποιημένο εκπαιδευτικό κόσμο, κυρίως σε ό,τι αφορά στη μάθηση, τη διδασκαλία και την αξιολόγηση, προκειμένου ο κόσμος αυτός να προσαρμοστεί καλύτερα σε ένα σχολείο και μία κοινωνία με νέες απαιτήσεις, που εγείρουν κυρίως οι δεξιότητες του 21ου αιώνα. Εστιάζοντας στις δεξιότητες και τις ικανότητες του 21ου αιώνα, καλούμε σε εργασίες που έχουν σημασία για την επιστημονική κοινότητα των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.

 Η 9η Θεματική Περιοχή (ΘΕ) “Διδασκαλία, Μάθηση και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση με Χρήση των ΤΠΕ" έχει σχέση με τo εμπειρικό, εννοιολογικό και θεωρητικό επιστημονικό υπόβαθρο που συντελεί στην παιδαγωγική συμβολή της αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Ενθαρρύνει τη δραστηριοποίηση ερευνητών, ακαδημαϊκών και εκπαιδευτικών, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων και εξελίξεων στον τομέα των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, όχι μόνο ως σημαντικοί παράγοντες υλοποίησης αλλά και ως φορείς χάραξης πολιτικής.

 Ειδικότερα, η ΘΕ9 εστιάζει στην ανάδειξη δεξιοτήτων ΤΠΕ σε έναν ψηφιοποιημένο κόσμο, στην εισαγωγή εναλλακτικών μορφών μάθησης και διδασκαλίας, στη δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, στη διδακτική της τεχνολογίας και του ψηφιακού γραμματισμού, στις εναλλακτικές μορφές αυθεντικής αξιολόγησης κ.α.

Αναδεικνύεται έτσι η συμβολή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση για πρόσθετη παιδαγωγική αξία, με έμφαση στην (η)μάθηση, στην (η)διδασκαλία και την (η)αξιολόγηση, στην ανταλλαγή ιδεών και απόψεων για εναλλακτικές προσεγγίσεις της μάθησης, μέσα από διαφορετικές οπτικές των εκπαιδευτικών πρακτικών και διεπιστημονικές προσεγγίσεις. 

Θεματικοί άξονες που εντάσσονται στη ΘΕ9 περιλαμβάνουν τα ακόλουθα (χωρίς να περιορίζονται  σ’  αυτά):

 • Διδακτικές προσσεγγίσεις με υποστήριξη ΤΠΕ για την ανάδειξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα (self-directed learning, self-regulated learning, problem based learning, cognitive apprenticeship)
 • Θεωρίες μάθησης για τη δημιουργία ηλεκτρονικών μαθημάτων
 • Εκπαιδευτικά σενάρια με συνεργατικότητα (CSCL scripting)
 • Καλές διδακτικές πρακτικές για την ενίσχυση της δημιουργικής και της κριτικής σκέψης
 • Δεξιότητες εκπαιδευτικών στη χρήση ΤΠΕ / ψηφιακός εγγραμματισμός εκπαιδευτικών
 • Αξιολόγησηκαιη-μάθηση (e-assessment, online assessment)
 • Συνεργατική / ομότιμη αξιολόγηση σε ψηφιακά περιβάλλοντα (peer assessment)
 • Αυθεντική αξιολόγηση: O φάκελος επιτευγμάτων (e-portfolio)
 • Εργαλεία ΤΠΕ και μαθησιακή διαδικασία
 • Εργαλεία ΤΠΕ για το σχεδιασμό και την υποστήριξη κοινοτήτων μάθησης

Η σημασία των ΤΠΕ στην Ειδική Αγωγή έχει καταδειχθεί μέσα από μια σειρά μελετών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς προσφέρουν νέα μέσα και δυνατότητες για την εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ).

Τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία επιτρέπουν την ανάπτυξη διαδραστικού και πολυμεσικού ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και δραστηριοτήτων που μπορούν να βελτιώσουν τη μάθηση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι τεχνολογίες του Διαδικτύου και του Παγκόσμιου Ιστού υποστηρίζουν την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης χωρίς περιορισμούς χρόνου, τόπου, προσβασιμότητας κ.λπ., που έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες και προτιμήσεις των εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτικών της ειδικής αγωγής.

Παρ’ όλα αυτά, τα ΑΜΕΑ αντιμετωπίζουν ακόμη πολλούς περιορισμούς στην πρόσβαση εκπαιδευτικών υπηρεσιών, για μια σειρά από τεχνολογικούς, παιδαγωγικούς, οργανωτικούς, κοινωνικούς και άλλους λόγους. Στο πλαίσιο αυτό, η Θεματική Περιοχή θα επιχειρήσει να αναδείξει σύγχρονες εξελίξεις και τάσεις αναφορικά με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα.

Τα θέματα που αναμένεται να διαπραγματευτούν αφορούν, μεταξύ άλλων:

 • ΤΠΕ και εκπαίδευση ατόμων με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
 • ΤΠΕ και εκπαίδευση ατόμων με δυσλεξία
 • Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση ατόμων με αυτισμό
 • ΤΠΕ και εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα όρασης
 • Μελέτες περίπτωσης στην εκπαίδευση ΑΜΕΑ με χρήση ΤΠΕ
 • Εκπαιδευτικό λογισμικό για ΑΜΕΑ
 • Κινητές συσκευές και εκπαίδευση ΑΜΕΑ
 • Υποστηρικτικές τεχνολογίες και εφαρμογές για άτομα με ειδικές ανάγκες
 • Προσβασιμότητα και ευχρηστία εκπαιδευτικού περιεχομένου και εφαρμογών
 • ΤΠΕ και εκπαίδευση ενηλίκων-ηλικιωμένων
 • Σύγχρονα περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης για ΑΜΕΑ
 • Παράγοντες ένταξης των ΤΠΕ στην ειδική αγωγή

Οι ραγδαία μεταβαλλόμενες συνθήκες και ανάγκες που διαμορφώνονται στο πλαίσιο της Κοινωνίας της Γνώσης, με την εξάπλωση της κοινωνικής δικτύωσης, τον τεράστιο όγκο και την ποικιλομορφία της διαθέσιμης ψηφιακής πληροφορίας σε συνδυασμό με την ταχύτατη απαξίωση της γνώσης, επιβάλλουν την αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών. Λόγω του κρίσιμου ρόλου που παίζουν οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε αυτό το νέο κοινωνικό-οικονομικό-πολιτισμικό περιβάλλον, η αναμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος οφείλει να σχεδιαστεί έχοντας ως οργανικό συστατικό στοιχείο και θεμελιώδη άξονα αναφοράς τις ΤΠΕ. Ένας από τους κύριους περιοριστικούς παράγοντες χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη είναι η ελλιπής εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών, τόσο αναφορικά με την τεχνολογία αυτή καθαυτή όσο, κυρίως, με την παιδαγωγική αξιοποίησή της.

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η ανάπτυξη κοινοτήτων εκπαιδευτικών προβάλουν ως καταλύτες, που θα ενδυναμώσουν τον εκπαιδευτικό προκειμένου να ανταποκριθεί στις νέες εκπαιδευτικές ανάγκες και προκλήσεις του 21ου αιώνα και να συγχρονιστεί με τις διαρκώς αυξανόμενες κοινωνικές και επαγγελματικές απαιτήσεις. Η επιμόρφωση αφορά την υποστήριξη του εκπαιδευτικού στο ρόλο του ενεργού και κριτικού δημιουργού/συνδημιουργού καινοτόμων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων, μεθόδων και υλικού, αναστοχαζόμενου κριτικά πάνω στην ίδια τη διδακτική πρακτική και την αποτελεσματικότητα της παιδαγωγικής πράξης. Βασικός πυλώνας της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών είναι η παιδαγωγική κατάρτιση, η οποία θα τους επιτρέπει να συνδυάζουν σε ένα ενιαίο όλο παιδαγωγικές, ψυχολογικές και επιστημολογικές αρχές στα πλαίσια της διεπιστημονικής προσέγγισης της γνώσης αξιοποιώντας εργαλειακά τις ΤΠΕ. Μια τέτοια προσέγγιση θα καταστήσει τους εκπαιδευτικούς ικανούς να αξιοποιούν την τεχνολογία για να προάγουν ποιοτικά τη μάθηση των μαθητών τους οργανώνοντας μαθησιακά τεχνολογικά περιβάλλοντα που υποστηρίζουν τη διερεύνηση, την ανακάλυψη, τον πειραματισμό, τη σύνθεση, την αξιολόγηση και την μοντελοποίηση στα πλαίσια εκπόνησης αυθεντικών συνεργατικών δραστηριοτήτων που έχουν νόημα για τον μαθητή.  Ένα σύγχρονο επιμορφωτικό μοντέλο θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παραπάνω ως συστατικά περιεχόμενα ενώ παράλληλα, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και την πραγματικότητα του επιμορφούμενου εκπαιδευτικού, ο οποίος είναι ενήλικος, έχει συγκεκριμένα κίνητρα, ανάγκες και στόχους επαγγελματικής εξέλιξης και προοπτικής. 

Η παρούσα θεματική περιοχή στοχεύει στην ανάδειξη της παραπάνω προβληματικής συγκεντρώνοντας ποικίλες κατηγορίες εργασιών όπως (α) Θεωρητικές προσεγγίσεις (πλαίσιο, μοντέλα), (β) Έρευνες (επιμορφωτικά προγράμματα, κοινότητες εκπαιδευτικών), (γ) Καλές επιμορφωτικές πρακτικές (εμπειρίες, εργαλεία).

Ο σκοπός αυτής της θεματικής ενότητας είναι:

Α) Η αξιοποίηση της γνωστικής περιοχής της Υπολογιστικής Επιστήμης και της μεθοδολογίας του υπολογιστικού πειράματος σε συνδυασμό με τις αρχές της υπολογιστικής σκέψης, ως βασικής μεθοδολογίας επίλυσης προβλήματος μέσω διεπιστημονικών προσεγγίσεων (transdisciplinary approaches).

Β) Η παρουσίαση εφαρμοσμένων καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών και διδακτικών σεναρίων από την ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, των Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Επιστήμης των Μηχανικών και των Μαθηματικών (STEM) στην Ελληνική Σχολική Εκπαίδευση, οι οποίες έχουν αξιολογηθεί από τους συμμετέχοντες.

Προτεινόμενοι θεματικοί άξονες:( χωρίς να λειτουργούν περιοριστικά ως προς τις εργασίες που θα κατατεθούν).

 • Επιστημολογικό πλαίσιο για την εισαγωγή του STEM στην εκπαίδευση.
 • Υπολογιστικά Μοντέλα προσομοίωσης, Υπολογιστική σκέψη και Υπολογιστικό πείραμα στο STEM: Δόμηση και ένταξη στη διδακτική μαθησιακή ακολουθία αποδεδειγμένα καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών και διδακτικών σεναρίων.
 • Τεχνουργήματα και STEM.
 • Αξιοποίηση λογισμικών για την διδακτική και μαθησιακή ακολουθία στο πλαίσιο της διερευνητικής-ανακαλυπτικής μάθησης (InquiryBasedLearning), EasyJavaSimulations, Tracker, Labview, Arduino, Επαυξημένη πραγματικότητα, Εκπαιδευτική ρομποτική και STEM.
 • Διασύνδεση της Διδασκαλίας και της Μάθησης Τεχνών (Art) με την Διδασκαλία και τη Μάθηση των Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Επιστήμης των Μηχανικών και των Μαθηματικών (STEM) στην Ελληνική Σχολική Εκπαίδευση.
 • Σχολική Ηγεσία για την ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση των Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Επιστήμης των Μηχανικών και των Μαθηματικών (STEM) στην Ελληνική Σχολική Εκπαίδευση.
 • Εκπαιδευτική Πολιτική για την ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση των Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Επιστήμης των Μηχανικών και των Μαθηματικών (STEM) στην Ελληνική Σχολική Εκπαίδευση.

Στη θεματική περιοχή μπορούν να υποβληθούν εργασίες που επικεντρώνονται σε θεωρητικά και μεθοδολογικά θέματα στην έρευνα του πεδίου των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση και τη Μάθηση. Αν και η συζήτηση για την καταλληλότητα της ερευνητικής μεθοδολογίας και των εργαλείων είναι μακρά, το ζητούμενο σήμερα είναι να αναζητηθεί, όχι η εξαγωγή γενικευμένων δεδομένων και ευρημάτων, ούτε η συγκριτική αξία των διάφορων μεθοδολογιών, αλλά κάτω από ποιες συνθήκες οι ποικίλες μέθοδοι φέρνουν στο φως τα πιο χρήσιμα και αξιόπιστα δεδομένα και τεκμήρια για τη σημασία, τον ρόλο και το μέλλον των ΤΠΕ. 

Οι εργασίες μπορεί να αναφέρονται σε ποιοτικές ή ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις, ή να υιοθετούν μεικτές μεθόδους έρευνας. Χρειάζεται, επίσης, η έρευνα που περιγράφεται να έχει εσωτερική συνοχή, θεωρητική υποστήριξη, τεκμηριωμένα σε δεδομένα ευρήματα, να είναι αυστηρή και διαφανής και να ακολουθεί την ερευνητική δεοντολογία. Αν και οι εργασίες που καλούνται σε αυτή τη θεματική περιοχή είναι κυρίως εμπειρικές έρευνες, μπορούν να υποβληθούν και άρθρα ανασκόπησης ή θεωρητικής ανάλυσης που περιλαμβάνουν, όμως, ξεκάθαρους στόχους, πλαίσιο ανάλυσης και συμπεράσματα που συναντούν τους στόχους των εργασιών, αναφορικά με τα μεθοδολογικά θέματα στην έρευνα των ΤΠΕ. Στόχος είναι η ανάπτυξη προβληματισμού για το πώς η έρευνα μπορεί να προκαλέσει συζητήσεις για τις πολύπλοκες σχέσεις ανάμεσα στους χώρους των ΤΠΕ και της εκπαίδευσης και να οδηγήσει στην ανάπτυξη του επιστημονικού πεδίου ως αυτόνομου χώρου έρευνας.

Καλούνται εργασίες με έμφαση στην ανάπτυξη ή κριτική αξιοποίηση ερευνητικών παραδειγμάτων (paradigms), μεθοδολογιών, εργαλείων για τη συλλογή ή και ανάλυση δεδομένων για κρίσιμα σημεία και προοπτικές στην έρευνα, εκπαιδευτικές πολιτικές σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και ερευνητικά προγράμματα αιχμής αναφορικά με τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση.

Εδώ και μερικές δεκαετίες το μηντιακό περιβάλλον άλλαξε την καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Η ψηφιακή τεχνολογία άλλαξε τον τρόπο  με τον οποίο τα παλιά οπτικοακουστικά μέσα και τα ΜΜΕ λειτουργούσαν δούλευαν και συμπεριφέρονταν στην κοινωνία. Οι χρήστες του κυβερνοχώρου πλέον έγιναν παραγωγοί της πληροφορίας. Οι κυβερνοχρήστες ανταλλάσσουν μηνύματα, αξιολογούν, σχολιάζουν, ανταλλάσσουν φωτογραφίες, μιξάρουν ήχους και εικόνες και τα διαμοιράζουν σε όλο τον πλανήτη. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσκαλούν τους χρήστες να δημιουργήσουν ένα δίκτυο φίλων και επαφών ώστε το πλανητικό χωρίο του Μακλούαν να γίνει πραγματικότητα. Αυτό το νέο περιβάλλον δημιουργεί διαφορετικές συνθήκες πάνω στην οργάνωση και την λειτουργία των παραδοσιακών ΜΜΕ.  Σε αυτό το νέο ψηφιακό  περιβάλλον το σχολείο και η εκπαίδευση  οφείλουν να επαναθεωρήσουν τόσο την λειτουργία όσο και τους στόχους τους. Εδώ και δεκαετίες επιστήμονες συγκλίνουν στην άποψη ότι ο ψηφιακός και ο οπτικοακουστικός γραμματισμός/αλφαβητισμός είναι αναγκαίος όσο ποτέ άλλοτε στο σχολείο. Ο όρος αυτό περιλαμβάνει δύο τομείς επιστημών: τις επιστήμες της αγωγής και τις επιστήμες της επικοινωνίας. Κύριος στόχος μιας τέτοιας προσέγγισης είναι να δημιουργηθούν κριτικοί και απαιτητικοί πολίτες που βλέπουν, ακούν και χρησιμοποιούν εικόνες της τεχνολογίας. Όπως ακριβώς η εκπαίδευση μέχρι τώρα ασχολήθηκε με τον τρόπο προσέγγισης και ανάλυσης του γραπτού λόγου και του κειμένου έτσι σήμερα απαιτείται μια αγωγή και μια εκπαίδευση στον τρόπο με τον οποίο διαβάζουμε τα οπτικοακουστικά  και τα ψηφιακά  «κείμενα». Η συγκεκριμένη θεματική περιοχή ασχολείται και με τις τεχνικές που χρησιμοποιεί η διαφήμιση για να περάσει το μήνυμα και τη γλώσσα που χρησιμοποιεί. Ερωτήματα που θα μας απασχολήσουν είναι: Τί μπορεί να προσφέρει στον εκπαιδευτικό μια σημειολογική ανάλυση ή μια ανάλυση περιεχομένου; Μπορεί να γίνει ένα εργαλείο δουλειάς για τον εκπαιδευτικό; Στόχος είναι από τις τεχνικές ανάλυσης ο εκπαιδευτικός να διευκολυνθεί στην αξιοποίηση τεχνικών παραγωγής οπτικοακουστικού ή ψηφιακού λόγου.

H συγκεκριμένη θεματική περιοχή καλεί ερευνητές και εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων να παρουσιάσουν εργασίες τους που αφορούν σχεδιασμό και παραγωγή ψηφιακού υλικού για εκπαιδευτικό ραδιόφωνο, τηλεόραση και  ΜΜΕ εν γένει, ανάλυση εκπαιδευτικού τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού λόγου, σημειολογική ανάλυση και ανάλυση περιεχομένου του τηλεοπτικού λόγου αλλά και της στατικής εικόνας (διαφήμιση έντυπη και μη).

Back To Top