ΘΠ1. Διδακτορική Έρευνα στις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση και την Μάθηση

Στη θεματική περιοχή μπορούν να υποβληθούν ερευνητικές εργασίες από υποψήφιους διδάκτορες στο πεδίο των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση και τη Μάθηση.  Οι εργασίες που υποβάλλονται στη θεματική παρουσιάζουν την ερευνητική δουλειά υποψηφίων διδακτόρων, κατά προτίμηση σε ένα πρώιμο στάδιο (πχ. βιβλιογραφική επισκόπηση, σχεδιασμός έρευνας, αρχικά ή πιλοτικά αποτελέσματα, πρώτα συμπεράσματα). Βασικός στόχος της θεματικής είναι να δοθεί βήμα στους υποψήφιους διδάκτορες να παρουσιάσουν το αντικείμενο της έρευνάς τους και να υπάρξει αλληλεπίδραση και ανατροφοδότηση ιδεών, προτάσεις βελτίωσης, ενημέρωση για την έρευνα που διεξάγεται στο χώρο σε Πανελλήνιο και διεθνές επίπεδο. Στόχο επίσης αποτελεί και η πιθανή ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των υποψηφίων διδακτόρων και άλλων συναδέλφων οι οποίοι ασχολούνται ερευνητικά στο αντικείμενο αυτό. Ενδιαφερόμενοι να ξεκινήσουν διδακτορική διατριβή είναι επίσης ευπρόσδεκτοι στο ακροατήριο και μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία έναρξης και ολοκλήρωσης μιας διδακτορικής διατριβής.

Συνιστάται, για την υποβολή της εργασίας τους, οι υποψήφιοι διδάκτορες να συνεργαστούν με τον επιβλέποντα καθηγητής τους, ο/η οποίος/α είναι θετικό να παρίσταται στη συνεδρία. Το κείμενο της εισήγησης ακολουθεί τη δομή μίας ερευνητικής εργασίας και ουσιαστικά αποτελεί μια εκτεταμένη περίληψη της μέχρι τώρα πορείας της διδακτορικής διατριβής και δεν θα πρέπει να ξεπερνά το μέγιστο αριθμό σελίδων που αντιστοιχεί και σε κάθε άλλη κατηγορία εισήγησης, δηλαδή τις 12 σελίδες.

Back To Top