ΘΠ2. Καλές πρακτικές αξιοποίησης σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση

Στη δεύτερη θεματική περιοχή (ΘΠ2) καλούνται έμπειροι ερευνητές και εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων να παρουσιάσουν καθοδηγητικού χαρακτήρα, αποτελεσματικές και αποδοτικές πρακτικές για την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Στη ΘΠ2 εντάσσονται κυρίως, μελέτες περίπτωσης ή δοκιμασμένα σχέδια διδακτικών σεναρίων, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν δείγματα καλών ή βέλτιστων πρακτικών για την αξιοποίηση των ψηφιακών. Ειδικότερα οι εργασίες της ΘΠ2 αφορούν, σε καινοτόμες, προ-σχεδιασμένες και θεωρητικά τεκμηριωμένες διδακτικές/μαθησιακές παρεμβάσεις, οι οποίες στηρίζονται σε ψηφιακές τεχνολογίες και μπορούν να αποτελέσουν πρότυπα για προβληματισμό, υιοθέτηση, διασκευή και υλοποίηση από άλλες και άλλους εκπαιδευτικούς.

Η ΘΠ2 σκοπεύει να συγκεντρώσει καταγραφές εμπειρικών μελετών που απαντούν στο ερώτημα: «πώς μπορώ να εντάξω τις ψηφιακές τεχνολογίες στην καθημερινή μου διδακτική πρακτική για να προκαλέσω και να βελτιώσω τη μάθηση των μαθητών/τριών». Ειδικότερα στους στόχους της ΘΠ2 περιλαμβάνονται, η ανταλλαγή εμπειρικής γνώσης και ικανοτήτων στο πεδίο της αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών σε ρεαλιστικές εκπαιδευτικές συνθήκες, η εξέταση πρακτικών εφαρμογών των αναδυόμενων ψηφιακών τεχνολογιών και των αντίστοιχων παιδαγωγικών μοντέλων που μπορούν να τις υποστηρίξουν, η ανακάλυψη νέων ευκαιριών και δυνατοτήτων για πρακτική αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδασκαλία και τη μάθηση, η ανάδειξη τρόπων αντιμετώπισης της διεπιστημονικής φύσης του ζητήματος της αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πράξη, και η περαιτέρω διευκόλυνση της διάδοσης των καλών πρακτικών στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Back To Top