ΘΠ3. Εκπαιδευτικές Εφαρμογές του Ιστού 2.0

Ο Ιστός 2.0 ενισχύει την ενεργητική και δημιουργική συμμετοχή και διασύνδεση των μαθητών σε ομαδικές ή μαζικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, προωθεί τη δημιουργία, το διαμοιρασμό και την εύκολη επανασύνθεση εκπαιδευτικού μικρο-περιεχομένου από τους διδάσκοντες και επιτρέπει το σχεδιασμό και την υλοποίηση αυθεντικών εκπαιδευτικών σεναρίων που ξεπερνούν τα φυσικά όρια μιας τάξης.

Σκοπός αυτής της θεματικής ενότητας είναι η παρουσίαση τεχνολογιών και εφαρμογών του Ιστού 2.0 καθώς και η συζήτηση και ανάδειξη πτυχών του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και αξιοποίησης του Ιστού 2.0 στην εκπαιδευτική πρακτική. Αναμένεται να παρουσιαστούν ερευνητικές εργασίες, εκπαιδευτικές παρεμβάσεις και τεχνολογικές καινοτομίες που αφορούν στα τεχνικά και παιδαγωγικά χαρακτηριστικά του Ιστού 2.0, στην ανάδειξη ζητημάτων εκπαιδευτικού-διδακτικού σχεδιασμού και σε παραδείγματα καλών εκπαιδευτικών πρακτικών και μαθησιακών δραστηριοτήτων με εργαλεία του Ιστού 2.0.

Ενδεικτικοί θεματικοί άξονες είναι οι εξής:

 • Οι τεχνολογίες Ιστού 2.0 στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
 • Οι τεχνολογίες Ιστού 2.0 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 • Οι τεχνολογίες Ιστού 2.0 στη τριτοβάθμια εκπαίδευση
 • Ζητήματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού και νέες εκπαιδευτικές θεωρίες
 • Συνεργατική μάθηση και εργαλεία Ιστού 2.0
 • Ανάπτυξη και διαμοίραση εκπαιδευτικού υλικού με τεχνολογίες ιστού 2.0
 • Κοινωνικά δίκτυα και διαμοίραση γνώσης
 • Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με εργαλεία Ιστού 2.0
 • Υποστήριξη της διαδικασίας της αξιολόγησης με εργαλεία Ιστού 2.0
 • Φάκελος Μαθητή (e-portofolio) και εργαλεία Ιστού 2.0
 • Ιστοεξερευνήσεις
 • Wikipedia και εκπαιδευτικές εφαρμογές
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση project με εργαλεία Ιστού 2.0
 • Πρότυπα και αξιολόγηση εκπαιδευτικών εφαρμογών ιστού 2.0
 • Ιστός 2.0 και επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
 • Διαφαινόμενες εξελίξεις και προοπτικές
Back To Top