ΘΠ5. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα για την ενίσχυση συνεργατικής, εξατομικευμένης και μικτής μάθησης.

Μία σημαντική πρόκληση που θέτει το Διαδίκτυο στην εκπαιδευτική και ερευνητική κοινότητα αφορά στην ανάπτυξη και αξιοποίηση εκπαιδευτικών περιβαλλόντων που εμπλέκουν ενεργά τους εκπαιδευόμενους στη μαθησιακή διαδικασία διευρύνοντας τους ορίζοντες της τάξης πέρα από χωροχρονικούς περιορισμούς, και τα οποία είτε (α) προωθούν το μοντέλο της συνεργατικής μάθησης, της εξατομικευμένης ή διαφοροποιημένης διδασκαλίας, και παρέχουν τα κατάλληλα εργαλεία για την υποστήριξη της αλληλεπίδρασης καθώς και την ανάπτυξη και παροχή καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού, είτε (β) υποστηρίζουν εκπαιδευτικούς στο σχεδιασμό μαθημάτων με βάση σύγχρονες θεωρίες διδασκαλίας και μάθησης.

Σε αυτές τις κατηγορίες εκπαιδευτικών περιβαλλόντων ανήκουν:

  • Συνεργατικά Περιβάλλοντα Μάθησης (CollaborativeLearningEnvironments) τα οποία είναι τεχνολογικά περιβάλλοντα που σχεδιάζονται ώστε να υποστηρίξουν τους μαθητές και εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται σε δραστηριότητες ομαδο-συνεργατικής μάθησης είτε μέσα στην τάξη είτε από απόσταση,
  • Προσαρμοστικά Περιβάλλοντα Μάθησης (AdaptiveLearningEnvironments) τα οποία είναι τεχνολογικά περιβάλλοντα που σχεδιάζονται ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες ενός ετερογενούς κοινού λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των εκπαιδευόμενων σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο,
  • Συστήματα η-μάθησης (Course/learningManagementSystems, e-learningplatforms) τα οποία είναι τεχνολογικά περιβάλλοντα που υποστηρίζουν ασύγχρονη ή/και σύγχρονη αλληλεπίδραση καθώς και την παροχή εκπαιδευτικού περιεχομένου,
  • Συστήματα που υποστηρίζουν το μαθησιακό σχεδιασμό (learningdesign) εκπαιδευτικών σεναρίων παρέχοντας εργαλεία αναστοχασμού σχετικά με το είδος των δραστηριοτήτων που μπορεί να περιλαμβάνει, το χρονισμό, την κοινωνική ενορχήστρωσή του, τη στοχοθεσία του, κ.λπ. και επιτρέποντας παράλληλα το σχεδιασμό τους.

Η Θεματική αυτή Περιοχή θα επιχειρήσει να αναδείξει σύγχρονες εξελίξεις και τάσεις αναφορικά με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη τέτοιων εκπαιδευτικών περιβαλλόντων καθώς και με καινοτόμες πρακτικές αξιοποίησής τους όπως η αντεστραμμένη τάξη (flippedclassroom).

Back To Top