ΘΠ6. Μοντέλα, εργαλεία και καλές πρακτικές ψηφιακής αφήγησης ιστοριών στην εκπαίδευση

Σκοπός αυτής της Θεματικής Ενότητας είναι η παρουσίαση καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών που αφορούν στην αξιοποίηση της Ψηφιακής Αφήγησης στην Εκπαίδευση ως εκπαιδευτικό εργαλείο και ως διαθεματική προσέγγιση. Επιπλέον η Ενότητα αφορά τη μελέτη-παρουσίαση εξειδικευμένων εργαλείων και καινοτόμων ιδεών που εμπλέκουν ΤΠΕ και αφηγηματικές προσεγγίσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη της Ψηφιακής Αφήγησης μέσα από ένα καλλιτεχνικό πρίσμα. Επιπλέον, το τελευταίο διάστημα εμφανίζονται βιβλιογραφικά μελέτες περίπτωσης που αξιοποιούν σύγχρονα τεχνολογικά μέσα όπως επαυξημένη πραγματικότητα, απτικές διεπαφές, εικονικοί κόσμοι, κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, η Ενότητα εστιάζει σε πρακτικές εφαρμογές του είδους, αλλά και στη θεωρητική υποστήριξη-τεκμηρίωση αυτών, ώστε ο ενεργός εκπαιδευτικός που θέλει να πειραματιστεί με τις προσεγγίσεις αυτές στην τάξη του να γνωρίσει το απαραίτητο θεωρητικό και γνωστικό υπόβαθρο.

Οι προτεινόμενοι θεματικοί άξονες είναι οι ακόλουθοι, χωρίς φυσικά να είναι απολύτως περιοριστικοί:

 • Εφαρμογές της Ψηφιακής Αφήγησης στη διδασκαλία διαφόρων γνωστικών αντικειμένων
 • Η Ψηφιακή Αφήγηση ως εργαλείο διδασκαλίας και διατήρησης πολιτιστικών και πολιτισμικών στοιχείων
 • Αφηγηματικές προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση
 • Ψηφιακή Αφήγηση και σχεδιασμός παιχνιδιών
 • Πολυμεσική και διαμεσική αφήγηση
 • Η Ψηφιακή Αφήγηση ως μέσω εξωτερίκευσης και καλλιτεχνικής έκφρασης
 • Εικονικές περιηγήσεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
 • Εργαλεία Ψηφιακής Αφήγησης για την Εκπαίδευση
 • Ψηφιακή Αφήγηση και Ειδική Αγωγή
 • Ψηφιακή Αφήγηση και Ubiquitous Computing
 • Tangible digital narratives
 • Επαυξημένη Πραγματικότητα και Αφηγηματικές προσεγγίσεις

Η Θεματική Ενότητα καλωσορίζει όλες τις εργασίες, θεωρητικές ή πρακτικές που εμπίπτουν στους παραπάνω ή σε παρεμφερείς άξονες και αποσκοπεί στη συγκέντρωση των καλύτερων για το σχηματισμό ενός συλλογικού τόμου ή/και ενός ειδικού τεύχους σε επιστημονικό περιοδικό.

Back To Top