ΘΠ7. Αξιοποίηση Ψηφιακών Παιχνιδιών στην Εκπαίδευση

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας οι οποίες έχουν επιδράσει καταλυτικά σε μια σειρά από  τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας έχουν επίσης θετική επίδραση και στην εκπαίδευση και ειδικότερα μέσω της ανάπτυξης και χρήσης των ψηφιακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών. Τα ψηφιακά παιχνίδια αποτελούν μια από τις τεχνολογίες αιχμής που είναι εξαιρετικά δημοφιλή στους νέους. Τα ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια (ΨΕΠ)  αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας πολλών παιδιών και εφήβων στοιχείο που  τα καθιστά σημαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο. Η χρήση κατάλληλα σχεδιασμένων ΨΕΠ στην εκπαιδευτική διαδικασία προέκυψε από την ανάγκη ανάπτυξης εκπαιδευτικών πρακτικών που να  κινητοποιούν και να δεσμεύουν τους μαθητές. Τα ΨΕΠ υπάρχουν ‘παντού’ και μπορούν δυνητικά να αυξήσουν το ενδιαφέρον και την κινητοποίηση των μαθητών αποτελώντας ένα κατάλληλο και μοναδικό πλαίσιο το οποίο προσφέρει ένα ελκυστικότερο εκπαιδευτικό περιβάλλον -σε σύγκριση με άλλα μέσα-για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας.

Όπως προκύπτει από τη βιβλιογραφία, τα ΨΕΠ μπορούν να συνεισφέρουν καθοριστικά στη μαθησιακή διαδικασία καθώς : (α) οριοθετούν τον μαθητή ως ενεργό υποκείμενο αντί σε παθητικό δέκτη παρακολούθησης πληροφοριών, (β) παρέχουν ισχυρά εσωτερικά κίνητρα για συμμετοχή στη μάθησή του,  (γ) υποστηρίζουν πολλαπλά στυλ μάθησης και δεξιοτήτων, (δ)  ενισχύουν γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες απαραίτητες για την κοινωνία του 21ου αιώνα (όπως πχ. δεξιότητες επίλυσης προβλήματος και ομαδοσυνεργατικής εργασίας), (ε) παρέχουν ένα κατάλληλο πλαίσιο αλληλεπίδρασης και λήψης αποφάσεων και (στ) ενσωματώνουν πολλές διαφορετικές αρχές μάθησης

Πιο συγκεκριμένα, η εξάπλωση της χρήσης των ΨΕΠ στην εκπαίδευση οφείλεται σε τρεις κυρίως λόγους:

 • στην ένταση της παρακίνησης και της δέσμευσης που μπορούν να προκαλέσουν τα κατάλληλα σχεδιασμένα εκπαιδευτικά ψηφιακά παιχνίδια σε συνδυασμό με κατάλληλες  εκπαιδευτικές πρακτικές, ώστε να υποστηριχθεί η μάθηση σε ένα ευχάριστο πλαίσιο το οποίο δύναται να θέσει το μαθητή σε κατάσταση ‘ροής’ όπου αυτός απορροφάται από τη διαδικασία της εμπλοκής του στο μαθησιακό παιχνίδι.
 • στη μετακίνηση από το παραδοσιακό μοντέλο -το οποίο δίνει έμφαση στη διδασκαλία- στο μαθητοκεντρικό μοντέλο, το οποίο δίνει  έμφαση στην ενεργητική, προσωποποιημένη, συμμετοχική και κατασκευαστική μάθηση. Τα κατάλληλα σχεδιασμένα εκπαιδευτικά παιχνίδια μπορούν να καταστούν αποτελεσματικά μαθησιακά περιβάλλοντα από την αλληλεπίδραση με τα οποία ο μαθητής μαθαίνει ‘κάνοντας’, κατασκευάζοντας τη γνώση του με το δικό του τρόπο, μέσα από μια δυναμική αλληλεπίδραση με τα παρεχόμενα εργαλεία.  
 • στα εμπειρικά δεδομένα που προκύπτουν από πλήθος εκπαιδευτικών ερευνών και συνιστούν ότι τα παιχνίδια έχουν μαθησιακό δυναμικό ώστε να αποτελέσουν ισχυρά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την /ενθάρρυνση της μάθησης και την κατανόηση σύνθετων εννοιών σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα.

Με βάση σειρά ερευνών στην Ελλάδα αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, γίνεται φανερό το ότι τα ΨΕΠ ανοίγουν νέες προοπτικές  για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Οι προοπτικές αυτές αποτελούν το αντικείμενο εστίασης της θεματικής ενότητας ‘Αξιοποίηση Ψηφιακών Παιχνιδιών στην Εκπαίδευση’.

Στόχος της θεματικής ενότητας είναι να δώσει την ευκαιρία σε ερευνητικές ομάδες, μεμονωμένους ερευνητές, εκπαιδευτικούς και φοιτητές που ενδιαφέρονται για θέματα που αφορούν τα ΨΕΠ να μοιραστούν σκέψεις και έρευνες που είτε έχουν τελειώσει είτε βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ενδεικτικοί θεματικοί άξονες:

 • Παιδαγωγικά θέματα που σχετίζονται με τη χρήση των ΨΕΠ
 • Διδακτικές προσεγγίσεις/Καλές πρακτικές στη χρήση ΨΕΠ 
 • Εμπειρικές μελέτες σχετικά με τα ΨΕΠ
 • Αντιλήψεις μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων για τα ΨΕΠ
 • Διδακτική αξιοποίηση ψηφιακών παιχνιδιών που δεν έχουν σχεδιαστεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς
 • Δημιουργία ψηφιακών παιχνιδιών από τους μαθητές
 • Σχεδίαση ΨΕΠ – Αρχές και μοντέλα
 • Ανάπτυξη ΨΕΠ - Τεχνολογία και υλοποίηση
 • Τύποι εκπαιδευτικών ΨΕΠ

Ελπίζουμε ότι η θεματική αυτή περιοχή θα αποτελέσει έναν τόπο συνάντησης και επικοινωνίας για εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων και οργάνωση πιθανών συνεργασιών, εκπαιδευτικών, ερευνητών, φοιτητών, επαγγελματιών, και γενικότερα όλων όσοι ενδιαφέρονται για κάποιον από τους παραπάνω θεματικούς άξονες. Για το σκοπό αυτό, προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν εργασίες σχετικές με έναν από τους παραπάνω άξονες ή να προτείνουν μια νέα θεματική προσέγγιση σχετικά με τα ΨΕΠ.

Back To Top