ΘΠ8. Εκπαιδευτική Ρομποτική

Η εκπαιδευτική ρομποτική συνιστά ένα ιδιαίτερο πεδίο της εκπαιδευτικής τεχνολογίας με σημαντική ιστορία που ξεκινά ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 στο εκπαιδευτικό πλαίσιο του κατασκευαστικού εποικοδομισμού (constructionism) όπως αναπτύχθηκε από τον Papert και τους συνεργάτες του. Από τεχνική άποψη η ρομποτική κάνει ευρέως χρήση των αρχών της τεχνικής νοημοσύνης (προγραμματισμός ρομπότ) και των αρχών του σχεδιασμού και κατασκευής μοντέλων (κατασκευή ρομπότ).

Η εκπαιδευτική ρομποτική, ως ιδιαίτερο αντικείμενο της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, συγκεντρώνει όλη εκείνη την προβληματική που μελετά την κατασκευή και τον προγραμματισμό ρομποτικών συστημάτων θεωρώντας τα ως εκπαιδευτικά εργαλεία ικανά να οδηγήσουν στην ανάπτυξη γνωστικών ικανοτήτων υψηλού επιπέδου. Η εκπαιδευτική ρομποτική υπηρετεί αποτελεσματικά μία σύγχρονη διδακτική προσέγγιση στη μάθηση η οποία συνδυάζει στοιχεία ποικίλων γνωστικών περιοχών (Μαθηματικά, Φυσική, Τεχνολογία, Προγραμματισμός) στη λύση συγκεκριμένων πραγματικών προβλημάτων. Δημιουργεί ένα περιβάλλον ενεργής εμπλοκής των μαθητών το οποίο καλλιεργεί την έκφραση και τη δημιουργικότητα, τη συνεργατική μάθηση και τη διαθεματική προσέγγιση στη μάθηση. Η εκπαιδευτική ρομποτική απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες μαθητών, από παιδιά του Νηπιαγωγείου έως και μαθητές Λυκείου, και εφαρμόζεται σε ποικίλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα: ανάπτυξη ατομικών ή ομαδικών συνθετικών εργασιών, διδασκαλία εννοιών στα πλαίσια του αναλυτικού προγράμματος, ομίλων απασχόλησης και εκπαίδευσης εκτός αναλυτικού προγράμματος. Επιπροσθέτως, οι τεχνολογίες που είναι διαθέσιμες σήμερα έχουν ευρύ φάσμα εφαρμογών και δυνατότητες συνεργασίας με ποικίλα λογισμικά και συσκευές.

Η παρούσα θεματική στοχεύει να συγκεντρώσει εργασίες εκπαιδευτικών, σπουδαστών και ερευνητών που διαπραγματεύονται (α) το θεωρητικό πλαίσιο της εφαρμογής αυτών των τεχνολογιών (εκπαιδευτική προσέγγιση, πλαίσιο οργάνωσης και εφαρμογής, τεκμηρίωση κλπ.) (β) σχετικές ερευνητικές εργασίες (ένταξη στο αναλυτικό πρόγραμμα, μαθησιακά αποτελέσματα, εργαλεία παρατήρησης και ανάλυσης κλπ.), (γ) Πρότυπες εφαρμογές και σχεδιαστικές προτάσεις υλικού και λογισμικού ρομποτικής (π.χ. προγραμματιζόμενα ρομπότ τύπου Bee-Bot και Probot, Thymio, Lego Wedo, Lego Mindstorms, κλπ.) αλλά και τεχνολογιών ελέγχου (π.χ. πλατφόρμα Arduino), (δ) καλές πρακτικές με στοιχεία από την εφαρμογή τους (αναλυτικά προγράμματα, επίδειξη κατασκευών, υποστήριξη μαθητών, αποτελέσματα, κλπ) και (ε) επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την υποστήριξη μαθημάτων εκπαιδευτικής ρομποτικής.

Back To Top