ΘΠ9. “Διδασκαλία, Μάθηση και εκπαιδευτική αξιολόγηση με χρήση των ΤΠΕ"

Print

Η ταχεία ανάπτυξη των ΤΠΕ καθώς και άλλες εφαρμοσμένες πτυχές της τεχνολογίας έχουν επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική. Προς την κατεύθυνση αυτή, προκύπτουν αρκετές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις στον ψηφιοποιημένο εκπαιδευτικό κόσμο, κυρίως σε ό,τι αφορά στη μάθηση, τη διδασκαλία και την αξιολόγηση, προκειμένου ο κόσμος αυτός να προσαρμοστεί καλύτερα σε ένα σχολείο και μία κοινωνία με νέες απαιτήσεις, που εγείρουν κυρίως οι δεξιότητες του 21ου αιώνα. Εστιάζοντας στις δεξιότητες και τις ικανότητες του 21ου αιώνα, καλούμε σε εργασίες που έχουν σημασία για την επιστημονική κοινότητα των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.

 Η 9η Θεματική Περιοχή (ΘΕ) “Διδασκαλία, Μάθηση και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση με Χρήση των ΤΠΕ" έχει σχέση με τo εμπειρικό, εννοιολογικό και θεωρητικό επιστημονικό υπόβαθρο που συντελεί στην παιδαγωγική συμβολή της αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Ενθαρρύνει τη δραστηριοποίηση ερευνητών, ακαδημαϊκών και εκπαιδευτικών, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων και εξελίξεων στον τομέα των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, όχι μόνο ως σημαντικοί παράγοντες υλοποίησης αλλά και ως φορείς χάραξης πολιτικής.

 Ειδικότερα, η ΘΕ9 εστιάζει στην ανάδειξη δεξιοτήτων ΤΠΕ σε έναν ψηφιοποιημένο κόσμο, στην εισαγωγή εναλλακτικών μορφών μάθησης και διδασκαλίας, στη δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, στη διδακτική της τεχνολογίας και του ψηφιακού γραμματισμού, στις εναλλακτικές μορφές αυθεντικής αξιολόγησης κ.α.

Αναδεικνύεται έτσι η συμβολή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση για πρόσθετη παιδαγωγική αξία, με έμφαση στην (η)μάθηση, στην (η)διδασκαλία και την (η)αξιολόγηση, στην ανταλλαγή ιδεών και απόψεων για εναλλακτικές προσεγγίσεις της μάθησης, μέσα από διαφορετικές οπτικές των εκπαιδευτικών πρακτικών και διεπιστημονικές προσεγγίσεις. 

Θεματικοί άξονες που εντάσσονται στη ΘΕ9 περιλαμβάνουν τα ακόλουθα (χωρίς να περιορίζονται  σ’  αυτά):