ΘΠ12. STEM στην εκπαίδευση

Ο σκοπός αυτής της θεματικής ενότητας είναι:

Α) Η αξιοποίηση της γνωστικής περιοχής της Υπολογιστικής Επιστήμης και της μεθοδολογίας του υπολογιστικού πειράματος σε συνδυασμό με τις αρχές της υπολογιστικής σκέψης, ως βασικής μεθοδολογίας επίλυσης προβλήματος μέσω διεπιστημονικών προσεγγίσεων (transdisciplinary approaches).

Β) Η παρουσίαση εφαρμοσμένων καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών και διδακτικών σεναρίων από την ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, των Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Επιστήμης των Μηχανικών και των Μαθηματικών (STEM) στην Ελληνική Σχολική Εκπαίδευση, οι οποίες έχουν αξιολογηθεί από τους συμμετέχοντες.

Προτεινόμενοι θεματικοί άξονες:( χωρίς να λειτουργούν περιοριστικά ως προς τις εργασίες που θα κατατεθούν).

  • Επιστημολογικό πλαίσιο για την εισαγωγή του STEM στην εκπαίδευση.
  • Υπολογιστικά Μοντέλα προσομοίωσης, Υπολογιστική σκέψη και Υπολογιστικό πείραμα στο STEM: Δόμηση και ένταξη στη διδακτική μαθησιακή ακολουθία αποδεδειγμένα καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών και διδακτικών σεναρίων.
  • Τεχνουργήματα και STEM.
  • Αξιοποίηση λογισμικών για την διδακτική και μαθησιακή ακολουθία στο πλαίσιο της διερευνητικής-ανακαλυπτικής μάθησης (InquiryBasedLearning), EasyJavaSimulations, Tracker, Labview, Arduino, Επαυξημένη πραγματικότητα, Εκπαιδευτική ρομποτική και STEM.
  • Διασύνδεση της Διδασκαλίας και της Μάθησης Τεχνών (Art) με την Διδασκαλία και τη Μάθηση των Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Επιστήμης των Μηχανικών και των Μαθηματικών (STEM) στην Ελληνική Σχολική Εκπαίδευση.
  • Σχολική Ηγεσία για την ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση των Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Επιστήμης των Μηχανικών και των Μαθηματικών (STEM) στην Ελληνική Σχολική Εκπαίδευση.
  • Εκπαιδευτική Πολιτική για την ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση των Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Επιστήμης των Μηχανικών και των Μαθηματικών (STEM) στην Ελληνική Σχολική Εκπαίδευση.
Back To Top