ΘΠ13. Μεθοδολογίες στην έρευνα για τις ΤΠΕ

Στη θεματική περιοχή μπορούν να υποβληθούν εργασίες που επικεντρώνονται σε θεωρητικά και μεθοδολογικά θέματα στην έρευνα του πεδίου των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση και τη Μάθηση. Αν και η συζήτηση για την καταλληλότητα της ερευνητικής μεθοδολογίας και των εργαλείων είναι μακρά, το ζητούμενο σήμερα είναι να αναζητηθεί, όχι η εξαγωγή γενικευμένων δεδομένων και ευρημάτων, ούτε η συγκριτική αξία των διάφορων μεθοδολογιών, αλλά κάτω από ποιες συνθήκες οι ποικίλες μέθοδοι φέρνουν στο φως τα πιο χρήσιμα και αξιόπιστα δεδομένα και τεκμήρια για τη σημασία, τον ρόλο και το μέλλον των ΤΠΕ. 

Οι εργασίες μπορεί να αναφέρονται σε ποιοτικές ή ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις, ή να υιοθετούν μεικτές μεθόδους έρευνας. Χρειάζεται, επίσης, η έρευνα που περιγράφεται να έχει εσωτερική συνοχή, θεωρητική υποστήριξη, τεκμηριωμένα σε δεδομένα ευρήματα, να είναι αυστηρή και διαφανής και να ακολουθεί την ερευνητική δεοντολογία. Αν και οι εργασίες που καλούνται σε αυτή τη θεματική περιοχή είναι κυρίως εμπειρικές έρευνες, μπορούν να υποβληθούν και άρθρα ανασκόπησης ή θεωρητικής ανάλυσης που περιλαμβάνουν, όμως, ξεκάθαρους στόχους, πλαίσιο ανάλυσης και συμπεράσματα που συναντούν τους στόχους των εργασιών, αναφορικά με τα μεθοδολογικά θέματα στην έρευνα των ΤΠΕ. Στόχος είναι η ανάπτυξη προβληματισμού για το πώς η έρευνα μπορεί να προκαλέσει συζητήσεις για τις πολύπλοκες σχέσεις ανάμεσα στους χώρους των ΤΠΕ και της εκπαίδευσης και να οδηγήσει στην ανάπτυξη του επιστημονικού πεδίου ως αυτόνομου χώρου έρευνας.

Καλούνται εργασίες με έμφαση στην ανάπτυξη ή κριτική αξιοποίηση ερευνητικών παραδειγμάτων (paradigms), μεθοδολογιών, εργαλείων για τη συλλογή ή και ανάλυση δεδομένων για κρίσιμα σημεία και προοπτικές στην έρευνα, εκπαιδευτικές πολιτικές σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και ερευνητικά προγράμματα αιχμής αναφορικά με τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση.

Back To Top