Professor

School of Telecommunications Engineering

University of Valladolid, Spain

YDimitriadis


Τίτλος ομιλίας: Οι εκπαιδευτικοί ως σχεδιαστές και ενορχηστρωτές καινοτόμου συνεργατικής μάθησης βασισμένης στις ΤΠΕ. Καλές πρακτικές και συστήματα υποστήριξης

Περίληψη: Η σχεδίαση και εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών διαδικασιών είναι ιδιαίτερα δύσκολη και επίπονη, ειδικά όταν οι εκπαιδευτικές διαδικασίες είναι βασισμένες στις ΤΠΕ. Οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται υποστήριξη, τόσο παιδαγωγική όσο και τεχνολογική, για να φέρουν σε πέρας αυτή την διαδικασία της ενορχήστρωσης των καινοτόμων δραστηριοτήτων. Η ομιλία αναφέρεται  στις δυσκολίες και στις δυνατότητες της συνεργατικής μάθησης με την χρήση ΤΠΕ, δίνοντας έμφαση σε κάποιες καλές πρακτικές σχεδίασης και ενορχήστρωσης, όπου λαμβάνεται υπόψη η προοπτική και πραγματικότητα των εκπαιδευτικών. Επίσης, η ομιλία παρουσιάζει ένα υπολογιστικό περιβάλλον που υποστηρίζει την σχεδίαση και εφαρμογή των συνεργατικών μαθησιακών διαδικασιών, ονομαζόμενο ILDE (http://ilde.upf.edu/) που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος  METIS (http://www.metis-project.org/). Μερικά παραδείγματα χρήσης του περιβάλλοντος θα αναδείξουν τις κύριες λειτουργίες και δυνατότητές του, ενώ θα πραγματοποιηθεί και εργαστήριο στα πλαίσια του συνεδρίου που θα επιτρέψει μια καλύτερη κατανόησή του.

Short CV: Dr. Yannis Dimitriadis is Full Professor of Telematics Engineering and director of the School of Doctoral Studies of the University of Valladolid, Spain. He is also the coordinator of the GSIC/EMIC research group, an inter-disciplinary group, integrating 20 researchers and practitioners from the field of Information and Communications Technologies (ICT) and Pedagogy. His research interests include learning design, design patterns and the conceptual and technological support to the orchestration of computer-supported collaborative learning processes. He has participated in 52 (21 international) competitive research projects on technology-enhanced learning, being the PI in 24 of them. Dr. Dimitriadis has co-authored more than 80 journal papers (40 indexed in ISI-JCR), 170 conference papers, and 24 book chapters.

Home Page:https://www.gsic.uva.es/members/yannis

Associate Professor

Department of Computers and Information Technology

University of Craiova


 Title: Fostering collaborative learning with social media tools

Abstract: In recent years, social media tools have found their way into the educational landscape, with positive effects on the learning process. They have been reportedly used for a variety of educational purposes, in wide-ranging contexts and disciplines of study, following various pedagogical approaches and instructional scenarios and in support of different cognitive processes and learning objectives. The main roles fulfilled by the social media tools are to foster communication and collaboration between learners and help create online learning networks, actively engaging students in their learning.

Furthermore, dedicated Web 2.0-based learning spaces have started to be designed, in an attempt to incorporate specific instructional features into the social media tools. These features refer to assessment support, learner tracking and monitoring, collaborative learning facilities, ranging up to complex integrated learning environments. In this talk we provide an overview of the proposed approaches for designing social learning environments and report on our experience in the context of a collaborative project-based learning scenario.

Short CV: Dr. Elvira Popescu is Associate Professor at the Computers and Information Technology Department, University of Craiova, Romania. She obtained her Ph.D. degree from the University of Technology of Compiègne, France and the University of Craiova, Romania (double degree). Her research interests include technology enhanced learning, adaptation and personalization in Web-based systems, learner modeling, Web 2.0 and social learning environments, learning analytics, intelligent and distributed computing. She authored and co-authored more than 80 publications, including a book, journal articles, book chapters and conference papers. She received several scholarships and participated in several national and international research projects. Dr. Popescu is actively involved in the research community by organizing a series of international workshops in the area of social and personal computing for e-learning (SPeL 2008-2016), guest editing three journal special issues in the same area, co-editing seven Springer proceedings volumes, serving as conference chair and PC chair for five conferences and as member of five journal editorial boards.

Personal Page: http://software.ucv.ro/~epopescu/ 

Professor, Learning Technologies, Director of Research

School of Education, Faculty of Humanities

Curtin University, Australia

Sampson photo

 

Τίτλος ομιλίας:  Αναλυτική Εκπαιδευτικών Δεδομένων στην Σχολική Πράξη 

Περίληψη: Διεθνώς, η λήψη εκπαιδευτικών αποφάσεων σε πολλαπλά επίπεδα (Σχολική Τάξη, Σχολική Μονάδα, Εκπαιδευτικές Πολιτικές) βασίζεται, σε διαρκώς αυξανόμενο βαθμό, στην επεξεργασία, ανάλυση και αξιοποίηση Εκπαιδευτικών Δεδομένων.  Για το λόγο αυτό, η Αναλυτική Εκπαιδευτικών Δεδομένων (Educational Data Analytics) αποτελεί ένα από τα πλέον δημοφιλή αντικείμενα εκπαιδευτικής έρευνας και  καινοτομίας. Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη ικανοτήτων ανάλυσης και αξιοποίησης εκπαιδευτικών δεδομένων (DataLiteracy) συμπεριλαμβάνεται στα αναδυόμενα θέματα επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών.  Η ομιλία θα παρουσιάσει μια επισκόπηση του πεδίου και την αντίστοιχη διεθνή εμπειρία παρέχοντας το υπόβαθρο για το Επιμορφωτικό Εργαστήριο "Εφαρμογές Αναλυτικής Εκπαιδευτικών Δεδομένων στην Σχολική Τάξη".

Short CV: Demetrios Sampson is a Professor of Learning Technologies and the Director of Research at the School of Education, Curtin University, Perth, Australia.  Demetrios has been actively engaged in research and innovation in the field of Learning Technologies for the past 20 years. He has authored more than 400 research articles published in scientific books, journals and conferences, has received 9 times best paper award in international conferences and has delivered 72 keynote/invited speeches in international conferences around the world. He has supervised 150 honours and  postgraduate research students to successful completion. He is the Editor-in-Chief of the Educational Technology & Society Journal, one of the most highly ranked academic journals of the field of Learning Technologies, and the Chair of the IEEE Technical Committee on Learning Technologies. His work in the field of Learning Technologies was recognized by the IEEE Computer Society, and he was awarded a Distinguished Service Award and Golden Core Membership in 2012.  He has developed and leads the EDU1x Analytics for the Classroom Teacher an edX course offered by Curtin University.

Τσαμπίκα Καράκιζα, Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής

Μαρία Μιχάλη, Φιλόλογος

 Karakiza photo  Mixalh photo

 

Τίτλος ομιλίας:  Η παιδαγωγική αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων ως αντικείμενο μάθησης και δράσης μιας συνεργατικής κοινότητας  εκπαιδευτικών: Μια μελέτη περίπτωσης

Περίληψη: Στην ομιλία θα παρουσιαστεί η περιγραφή της εμπειρίας και τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη δημιουργία και την ετήσια λειτουργία ομάδας ενδοσχολικής επιμόρφωσης για την παιδαγωγική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα σε ένα γυμνάσιο του Νοτίου Αιγαίου. Η ομάδα αφού κατέγραψε τις ανάγκες, σχεδίασε και υλοποίησε ετήσιο πρόγραμμα με θεωρητικό και πρακτικό μέρος εφαρμογής στις τάξεις. Η όλη εμπειρία προσεγγίζεται ποιοτικά μέσω συνεντεύξεων από τα μέλη της ομάδας των εκπαιδευτικών και μέσω της παρατήρησης των διδασκαλιών που πραγματοποιήθηκαν με διαδραστικό πίνακα. Τα συμπεράσματα μπορούν να αξιοποιηθούν αφενός για τον σχεδιασμό προγραμμάτων ενδοσχολικών επιμορφώσεων, αφετέρου για τον εμπλουτισμό της εμπειρίας στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων και ειδικότερα στη χρήση και αξιοποίηση των διαδραστικών πινάκων.

Βιογραφικά

Back To Top