Γιάννης Δημητριάδης

Professor

School of Telecommunications Engineering

University of Valladolid, Spain

YDimitriadis


Τίτλος ομιλίας: Οι εκπαιδευτικοί ως σχεδιαστές και ενορχηστρωτές καινοτόμου συνεργατικής μάθησης βασισμένης στις ΤΠΕ. Καλές πρακτικές και συστήματα υποστήριξης

Περίληψη: Η σχεδίαση και εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών διαδικασιών είναι ιδιαίτερα δύσκολη και επίπονη, ειδικά όταν οι εκπαιδευτικές διαδικασίες είναι βασισμένες στις ΤΠΕ. Οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται υποστήριξη, τόσο παιδαγωγική όσο και τεχνολογική, για να φέρουν σε πέρας αυτή την διαδικασία της ενορχήστρωσης των καινοτόμων δραστηριοτήτων. Η ομιλία αναφέρεται  στις δυσκολίες και στις δυνατότητες της συνεργατικής μάθησης με την χρήση ΤΠΕ, δίνοντας έμφαση σε κάποιες καλές πρακτικές σχεδίασης και ενορχήστρωσης, όπου λαμβάνεται υπόψη η προοπτική και πραγματικότητα των εκπαιδευτικών. Επίσης, η ομιλία παρουσιάζει ένα υπολογιστικό περιβάλλον που υποστηρίζει την σχεδίαση και εφαρμογή των συνεργατικών μαθησιακών διαδικασιών, ονομαζόμενο ILDE (http://ilde.upf.edu/) που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος  METIS (http://www.metis-project.org/). Μερικά παραδείγματα χρήσης του περιβάλλοντος θα αναδείξουν τις κύριες λειτουργίες και δυνατότητές του, ενώ θα πραγματοποιηθεί και εργαστήριο στα πλαίσια του συνεδρίου που θα επιτρέψει μια καλύτερη κατανόησή του.

Short CV: Dr. Yannis Dimitriadis is Full Professor of Telematics Engineering and director of the School of Doctoral Studies of the University of Valladolid, Spain. He is also the coordinator of the GSIC/EMIC research group, an inter-disciplinary group, integrating 20 researchers and practitioners from the field of Information and Communications Technologies (ICT) and Pedagogy. His research interests include learning design, design patterns and the conceptual and technological support to the orchestration of computer-supported collaborative learning processes. He has participated in 52 (21 international) competitive research projects on technology-enhanced learning, being the PI in 24 of them. Dr. Dimitriadis has co-authored more than 80 journal papers (40 indexed in ISI-JCR), 170 conference papers, and 24 book chapters.

Home Page:https://www.gsic.uva.es/members/yannis

Back To Top